W trwającym roku szkolnym obchodzimy ważną dla Polski i Polaków rocznicę 90 –lecia odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po długich latach mrocznej niewoli. Ranga tego wydarzenia jest nie do przecenienia w 1000- letniej historii Polski. Pragniemy, aby konkursowi przyświecały takie cele jak: budzenie dumy narodowej oraz podziw i szacunek dla walczących o niepodległość, rozwijanie zainteresowań przeszłością Ojczyzny, pielęgnowanie tradycji narodowych i kształtowanie postaw patriotycznych, wzbogacanie słownictwa i umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną. Do bardzo pojemnego tematu tegorocznego konkursu włączamy także okres II Wojny Światowej oraz działalności opozycyjnej w czasach PRL-u. Wielość wydarzeń odnotowanych przez historyków w każdym z wymienionych okresów, bogata twórczość literacka, plastyczna i kompozytorska dają duży wybór materiału do prezentacji w grupach tematycznych proponowanych w konkursie. Ważnym wydaje się zaprezentowanie twórczości poetyckiej, oraz bogatego dorobku twórców piosenek. Nieodłącznym elementem walki o wolność są ludzie, czyli bohaterowie tej walki ci wielcy jak przywódcy powstań oraz ci mniejsi często bezimienni jak np. Dzieci Wrzesińskie, harcerze Szarych Szeregów postacie te w obliczu tak ważnej rocznicy zasługują na przypomnienie. Walka o niepodległość to walka zbrojna, walka o zachowanie języka, walka o zachowanie tradycji narodowych i religijnych, walka o historię a także tworzenie zrębów państwowości w II i III RP te właśnie elementy powinny być wiodące w prezentacjach w czasie konkursu.

 

Międzyszkolny konkurs CPSD w Ameryce pt.”Drogi i ścieżki do niepodległości”

Konkurs plastyczny dla klas przedszkolnych, 0 i I, II-III

Treścią konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat odzyskanie wolności przez Polskę z uwzględnieniem akcentów patriotycznych, jako szczególnie ważnych. Techniki plastyczne dowolne: rysunek, prace malarskie, collage, wycinanki lub inne formy plastyczne o formacie A3 lub A4. Inf. udzielają nauczyciele klas. Przew. komisji konkursowej jest p. Marta Kirkicka. Uczniowie malują prace w domu i przynoszą do Szkoly najpóźniej 20 marca.

 

Międzyszkolny konkurs CPSD w Ameryce pt.”Drogi i ścieżki do niepodległości”

Konkurs piosenki dla klas  II – III, IV – VI

Treścią konkursu jest wykonanie przez uczestnika jednej piosenki polskiego autora w języku polskim z towarzyszeniem akompaniamentu lub acapella o treści związanej z tematyką konkursu. Uczestnicy mogą wybierać z bogatego repertuaru piosenek i pieśni polskich powstałych w okresie rozbiorów w czasie Drugiej wojny światowej i działalności opozycyjnej w PRL-u. Jury konkursu oceniać będzie poprawność wykonania pod względem muzycznym (intonację, rytm, frazę, dykcję) interpretację a także dobór repertuaru oraz wrażenie artystyczne konkursie może wziąć udział solista lub solistka mówiąca po polsku.Uczestnik może korzystać z podkładu muzycznego typu karaoke z akompaniamentu z użyciem instrumentów akustycznych, klawiszowych bądź elektronicznych. Dopuszcza się możliwość użycia przez wykonawcę rekwizytów, dekoracji, strojów. Inf. udzielają nauczyciele klas. Przew. komisji konkursowej jest p.Agata Wójcik. Termin zgłaszania kandydatów do 6 marca. Eliminacje szkolne 13 III.

 

Międzyszkolny konkurs CPSD w Ameryce pt.”Drogi i ścieżki do niepodległości”

Konkurs recytatorski dla klas  IV – VI, VII – VIII

Treścią konkursu jest recytacja z pamięci jednego utworu poetyckiego polskiego poety w języku polskim. Deklamowana poezja powinna być tematycznie związana z problematyką narodowo-wyzwoleńczą i patriotyczną. Jury konkursu oceniać będzie recytacje od strony artystycznej, doboru utworu poetyckiego umiejętności posługiwania się językiem polskim. Inf. udzielają nauczyciele klas. Przew. Komisji konkursowej jest p.Katarzyna Misztela. Zgłoszenia kandydatów do 6 marca. Eliminacje szkolne 13 III.

 

Międzyszkolny konkurs CPSD w Ameryce pt.”Drogi i ścieżki do niepodległości”

„ Bohater walki wyzwoleńczej” dla klas VII - VIII, IX – XII

Treścią konkursu jest prezentacja postaci bohatera lub bohaterów czasu walki o wolność narodową i państwową z okresu 123 letniej niewoli rozbiorowej, okresu II Wojny Światowej oraz działalności opozycyjnej w PRL-u. Przedmiotem prezentacji oprócz osób ze złotych kart historii, którzy budowali drogi do niepodległości powinni być także ci cisi bohaterowie, którzy wydeptywali ścieżki do tej samej wolności.Prezentacja powinna trwać maksymalnie 8 minut plus 3 minuty na przygotowanie.Prezentację wykonuje jedna osoba do prezentacji można wykorzystać różne środki i materiały audio-wizualne. Jury oceniać będzie sposób prezentacji jej oryginalność i nowatorstwo, dobór tekstu wybór bohatera i poprawność posługiwania się językiem pols kim a także wrażenie artystyczne. Inf. udzielają nauczyciele klas. Zgłoszenia kandydatów do 6 marca. Przew. Komisji konkursowej jest p.Katarzyna Kisielewska. Eliminacje szkolne 20 III.

 

Międzyszkolny konkurs CPSD w Ameryce pt.”Drogi i ścieżki do niepodległości”

„Wydarzenie historyczne” tylko dla klas licealnych.

Treścią konkursu jest prezentacja w formie krótkiej inscenizacji wybranego wydarzenia z historii Polski ukazującego walkę o wyzwolenie z zaborów, walkę z okupantem niemieckim w czasie II Wojny Światowej oraz działalność opozycyjną w PRL.Prezentacja jest zespołowa i przeznaczona dla klas licealnych.Prezentacja może trwać do 12 minut plus czas na przygotowania i demontaż do 4 minut. Do prezentacji można wykorzystać różne środki wyrazu łącznie z au diowizualnymi. Jury oceniać będzie sposób przekazu, wyraz artystyczny, zgodność inscenizacji z tematyką konkursu, nowatorstwo i oryginalność prezentacji, umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną oraz wrażenie artystyczne. Myślą przewodnią tego konkursu jest współdziałanie uczniów w tworzeniu wspólnego przedsięwzięcia artystycznego. Szkoła nie przeprowadza eliminacji w tym konkursie. Prezentację przygotuje p. Anna Rybska-Bieszczad.